Praca

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II  w Słupsku serdecznie zaprasza do współpracy lekarzy  w  Centrum oraz Terenowych Oddziałach wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.

2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II  w Słupsku zatrudni pie­lę­gniar­kę lub ratownika me­dycz­ne­go na umowę zlecenia lub umowę o pracę 1/2 etatu w Terenowym Oddziale w Lęborku i Terenowym Oddziale w Chojnicach

3. Re­gio­nal­ne Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II w Słupsku zatrudni:

Diagnostę Laboratoryjnego

Diagnostę Laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi

Diagnostę Laboratoryjnego ze specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Biologa, biotechnologa i analityka medycznego

 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie cv  z klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych mailowo na adres ka­dry­@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl

kontakt telefoniczny:    59  842  20  21

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi­zycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobowych i w sprawie swo­bod­ne­go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochronie danych) informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 482 20 21;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krwiodawstwo.slupsk.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Centrum, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
  • dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.